3a. Medios guiados

Volver ao curso


Contidos:


Os medios guiados son aqueles que levan os sinais a través dunha condución. Os non guiados funcionan directamente no espazo libre (ondas electromagnéticas, luz infravermella, etc)


Cables e conectores usados en radiofrecuencia (RF)

Os cables, ordenados de menor a maior frecuencia máxima soportada son:

Na foto, por orde: cable de pares trenzados FTP (ten malla), cable coaxial xenérico, cable coaxial de malla corrugada “cellflex” con vivo oco, cable coaxial radiante, guía de ondas rectangular, fibra óptica monomodo:

Tipos de cables de par trenzado: UTP (sen ningunha protección), FTP (con malla global, figura anterior), STP (con unha malla para cada par, 4 en total), SFTP (con pantalla global e para cada par, 5 en total). As mallas fan que sexa menos flexible. O FTP ten un bo equilibrio entre protección fronte a EMI e flexibilidade. Sempre que uses FTP/STP/SFTP deberías usar conectores RJ-45 con recubrimento de terra.


Sinais banda base e banda ancha

Ancho de banda (MHz) e velocidade de transferencia (Mbps) son conceptos que se confunden en telecomunicacións. Para non meternos en explicacións complexas, de momento podemos asumir que son directamente proporcionais.

Razóns para modular:


Transmisión mediante sinais eléctricos balanceados e non balanceados

Os sinais eléctricos se transportan sobre dous fíos condutores. Iso permite repartir o voltaxe de dúas maneiras distintas.

Sinais non balanceados

Un condutor leva todo o sinal, o outro está posto a terra (0V). Úsanse tipicamente en cables coaxiais e en PCB. O condutor interno (“vivo”) transporta o sinal, mentres que o externo (“malla”) está posto a terra (0V):

Nos coaxiais, a malla forma unha gaiola de Faraday que evita que o vivo reciba EMI de fontes próximas e que á súa vez tampouco faga de antena (emita OEM provocando atenuación eléctrica). Tamén protexe fronte a contactos eléctricos posto que se conecta á terra da edificación.

É típico de sinais electrónicos a nivel de PCB e de todo tipo de telecomunicacións coaxiais RF (telefonía móbil dixital, Bluetooth, Wi-Fi, TV)

Sinais balanceados

Neste tipo de transmisións a información vai repartida entre dous cables. Cada cable leva a metade da información, cada un con signo oposto ó outro:

Para recuperar a información hai que “desbalancear” o sinal. Matematicamente faise mediante unha operación de resta, na realidade utilízase un amplificador diferencial ou ben un balun (balancer-unbalancer). Usando este método, ó desbalancear se eliminan as interferencias en modo común:

Os balun son transformadores con distintas tomas para colocar a terra. Tamén serven para adaptar impedancias axustando o número de espiras.

Nos cables de par trenzado (balanceados) non se precisa ningún condutor posto a terra. Só as variantes con blindaxe adicional (FTP, STP, SFTP) levan unha malla a maiores dos condutores para protexer fronte a interferencias.

É típico de sinais de audiofrecuencia (telefonía fixa, sonorización) e transporte de datos dixitais (Ethernet).


Resumo

Medio Natureza do sinal Datos Transmisión Tecnoloxías de acceso
Par e par trenzado Electricidade Banda base (case sempre) Balanceada (case sempre) FDM, TDM
Coaxial e coaxial radiante Modulados (case sempre) Non balanceada FDM, TDM, CDM
Guía de onda e medios non guiados Ondas electromagnéticas (OEM) Modulados Non aplica FDM, TDM, CDM, SDM
Fibra óptica Luz Banda base ou modulados FDM, TDM, WDM

No primeiro apartado explicáronse os medios guiados de “peor” a “mellor”, pero está comezando a aparecer un certo solapamento entre moitas aplicacións do par trenzado e o coaxial. Isto sucede porque as novas categorías de par trenzado (6a, 7, 8…), permiten a este condutor transmitir sinais de radiofrecuencia, chegando .

Se che interesa o tema das tecnoloxías de acceso (multiplexado), recoméndoche este artigo e este outro.


A impedancia da liña de transmisión

A impedancia dunha liña de transmisión é a relación entre o voltaxe e a corrente que se produce a través desa liña (Lei de Ohm en alterna):

$$Z=\frac{V}{I}$$

Usaremos o termo LT, (liña de transmisión) para referirnos ós cables e conectores que unen o transmisor/receptor coa antena:

"Transceptor" significa transmisor e receptor.

Outro exemplo: a recepción de televisión nunha instalación ICT:

Repara en que as impedancias dunha mesma instalación deben ser todas iguais. Utilizaremos 50Ω en case todos os casos (radioafeccionados, navegación naval, Wi-Fi, instalacións 4G…). Só se usan 75Ω en ICT e videovixilancia. Hay outras impedancias pero son máis raras (93Ω).

IMPORTANTE: Non confundir a impedancia dos cables (Ω) coa súa atenuación (dB/m). Un cable de máis impedancia non ten porque ter máis atenuación. O que realmente afecta á atenuación do cable é o seu diámetro: canto máis gordo sexa o cable, menor atenuación (mellor, pero más caro).


Que sucede se non presto atención ás impedancias?

Os elementos activos (moduladores, transmisores, amplificadores) xeran un voltaxe que é independente de todo o resto da instalación.

Se conectamos unha liña de menor “Z”, como $I=\frac{V}{Z}$ estaremos facendo que o elemento activo entrega máis corrente (I) da que é capaz. Accidentes que poden variar a impedancia:

No tema 7a afondaremos na adaptación de impedancias (matching) e ROE (SWR).

En radiofrecuencia, a impedancia da liña e da antena deben ser exactamente iguais que a do elemento activo. En sonorización, a impedancia do altofalante pode ser maior ou igual que a do elemento activoe receptor.


Tipos de cables coaxiais

As especificacións máis típicas desde a Segunda Guerra Mundial son a RG (radio guide) e a LMR. Os seguintes cables RG son os máis típicos en radiocomunicacións:

A especificación “/U” significa “universal” e “C/U” significa “militar”. Así, un cable RG-58/U será para aplicacións xenéricas. En Wikipedia tes un listaxe máis exhaustivo de cables RG e LMR.

Tampouco estaría de máis que tiveras no taller algo de cable corrugado de 1/2” (“cellflex”), de 50Ω. Na foto, cellflex con malla corrugada paralela (esquerda) e helicoidal (dereita):

A súa práctica de corte e conectorizado é interesante. Fíxose en “Comunicacións Radioeléctricas II”. En principio o de malla helicoidal é máis fácil de conectar, a menos que utilices conectores rápidos.

Como ves en radiocomunicacións traballamos case exclusivamente a 50Ω. Os cables da ICT (TV, banda ancha coaxial, videoportería) son todos de 75Ω. É interesante que non te deixes levar por nomes comerciais (“T-100”, “CXT-60”…) e utilizas a nomenclatura RG (“RG-59”, “RG-6”…).


Tipos de conectores coaxiais

Tes que ter claro dúas cousas:

 1. Tipo de conector que necesitas.
 2. Para qué tipo de cable vai ser.

O segundo punto é o máis importante. Un conector se pode adaptar a outro, pero a boquilla por onde entra o cable non se debe forzar xamais. Por exemplo, pediremos un conector RP-SMA femia para RG-58, ou un conector type N macho para cellflex media polgada.

Na foto: Conectores BNC para RG-174 e RG-58. Conectores N para cellflex 1/2” e para RG-58:

Na seguinte táboa tes os tipos de conectores máis relevantes en 50Ω:

Conector Variantes Mala Aplicacións
U.FL Coaxial Placas base de teléfono móbil, ordenador portátil (Wi-Fi), microelectrónica…
MMCX MCX (lixeiramente máis grande) e versións RP
SMA SMB, SMC e outros. Pequenas aplicacións de radio e telefonía móbil.
RP-SMA RP-SMA é un SMA no que o vivo da femia se usa no macho e o vivo do macho na femia. Moi estendido en Wi-Fi doméstica.
BNC BNC de 75Ω para vídeo, TNC no router WRT54G. Versións RP Osciloscopios, aplicacións que requieran desconectar moito.
UHF Conector dos máis antigos. Usado agora por radioafeccionados. Único desta táboa que non require crimpar. Outra nomenclatura: PL-259 (macho) e SO-239 (femia)
Type "N" Triaxial Aplicacións de alta potencia: Wi-Fi e estacións de radio semiprofesionais,
7-16 DIN Aplicacións profesionais (estacións transmisoras TV, de radio, telefonía...)

Non deixes de botarlle unha ollada ós artigos de Wikipedia de cada conector (mellor en inglés): U.FL, MMCX, SMA e RP-SMA, BNC, UHF, Type “N”, DIN 7-16. A seguinte foto foi extraída de “Introdución ás Radiocomunicacións” José Manuel Pidre, 2011:

No conectorizado, todos requiren:

Conectores de 75Ω: Non entran no alcance deste curso, pero os máis típicos serían os type “F” roscados, “F” “rápidos” (de presión) e os conectores CEI/IEC. Tamén hay algúns menos habituales, como o BNC de 75Ω para vídeo.


Que é un conector “RP”?

Un conector RP, (reverse polarity), ou conector “inverso”, é un conector coaxial no que o macho e a femia teñen características intercambiadas. Para comprendelo, o primeiro é aclarar o concepto de conector macho coaxial: Un macho coaxial é un conector que ten a rosca cara dentro. Unha femia coaxial ten a rosca cara fóra.

Como usaremos RP-SMA en sistemas de Wi-Fi, aquí tes os catro tipos de conectores posibles

Neste vídeo se explica mellor (dende 5:00 ata 6:16). Se xuntas un conector “RP” con outro “non-RP”, encaixará, pero poderías destruír os vivos.

TRUCO: Podes cambiar un conector SMA a RP-SMA e viceversa. Basta con ter dous do mesmo tipo e intercambiar o “vivo” do macho polo da femia. Por iso, non é necesario comprar os catro tipos de conectores. Basta con comprar os máis baratos e intercambiar os vivos cando sexa preciso.


O proceso de crimpado coaxial

Le este artigo no que se explica o conectorizado dun conector RP-SMA macho sobre RG-58. Algunhas imaxes do proceso:


Exercicios para os ciclos (NON ENTREGAR)

Exercicios de conectores:

 1. Di os tipos de conectores coaxiais de 50Ω que coñezas.
 2. Di os tipos de conectores coaxiais de 75Ω que coñezas.
 3. Preguntas sobre a gaiola de Faraday:
 4. Que é un cable coaxial “corrugado”?
 5. Mira o vídeo do “Radioenlace Mikrotik” (ver só desde 4:45 ata 6:55)
 6. Mira o vídeo do “Router Chino” (enteiro). Non te asustes co vocabulario técnico. Repara só no que se explica de cables e conectores coaxiais.
 7. Busca en Internet (DX.com, eBay, Aliexpress, Amazon…) e envíame enlaces a un exemplo de cada un dos seguintes pigtails:


 Propagación eléctrica en medios guiados

Lembra que: $\lambda=\frac{c}{f} $

Sendo $c$ a velocidade da luz, 300.000.000 m/s. Pero esa velocidade é só no baleiro. En calquera outro medio (aire, cobre, aluminio) é menor. Así que é preciso corrixila:

Relaciónanse así:

$$NVP=k\cdot c$$

Para un factor de velocidade de $k=0,99$, $NVP= 0,99\cdot 3\cdot10^{8}=2,97 \cdot10^{8} m/s$

Entón, realmente:

$$\lambda=\frac{k\cdot c}{f}=\frac{NVP}{f} $$


Exercicios para os ciclos (NON ENTREGAR)

Exercicios de cableado:

 1. Calcula:
 2. Calcula a lonxitude dunha liña de $\lambda$ para un sinal Wi-Fi g (2,4GHz) se o cable ten un factor de velocidade do 62%.
 3. Calcula a lonxitude dunha liña de $\lambda/2$ para este cable coaxial RG-58C/U se o imos utilizar a $27MHz$.
 4. Nun par trenzado temos +2,5V no cable positivo y -2,5V no negativo. Desbalanceamos o sinal para procesar no receptor. Calcula: voltaxe en vivo e en malla.


Tarefa “3a” para entregar

Para facer esta práctica, precisarás cables, conectores e crimpadora coaxial.

 1. Obtén o factor de velocidade e calcula a velocidade nominal de propagación do(s) cable(s) que vaias a empregar. Se non a logras atopar en Internet, supón k=0,66 para este e os seguintes apartados.
 2. Realiza polo menos dous dos seguintes montaxes:

  Fai fotos do proceso.

Entrega en formato PDF na páxina da tarefa. Dúbidas no foro de consultas. Non esquezas facer o cuestionario deste tema.


Creado para G1701016 – “Radiocomunicacións prácticas” por Daniel Ríos Suárez

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0

Este curso virtual elaborouse para ser impartido no plan anual de formación do profesorado de FP da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia

Quedan fora desta licenza os textos, imaxes, recursos... que manteñen a súa propia licenza, sinalada en cada caso.

Úsanse imaxes e recursos de producción propia, que se publican no Dominio público ou con licenza CC BY-SA, outras de dominio público, con licenza creative commons, GNU... tomados prefentemente de bancos de recursos educativos abertos. Tamén se empregan ---acolléndose ao "Dereito de cita" --- imaxes, e recursos diversos de diferentes páxinas web, e se enlaza a súa licenza ao pé dos propios recursos ou na páxina coa atribución da propiedade intelectual dos ODE empregados, dereitos reservados que manteñen integramente. Se detecta algunha imaxe, recurso... con dereitos reservados, agradecemos nos informe para retirala.